ภาษีเงินได้ปี 2560 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง


 

ด้านลดภาระภาษี

 

1. เพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวเป็น ฿60,000

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนส่วนตัวเพิ่มขึ้นจาก ฿30,000 เป็น ฿60,000


 

2. เพิ่มค่าลดหย่อนคู่สมรสเป็น ฿60,000

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนคู่สมรสเพิ่มขึ้นจาก ฿30,000 เป็น ฿60,000 แต่ยังคงให้ลดหย่อนคู่สมรสได้เพียงคนเดียวเหมือนเดิม


 

3. เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรเป็น ฿30,000

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนบุตรเพิ่มขึ้นจาก ฿15,000 เป็น ฿30,000 แถมรอบนี้ยังสามารถลดหย่อนบุตรได้มากกว่า 3 คนอีกด้วย แต่ถ้าเป็นการลดหย่อนบุตรที่เป็นบุตรบุญธรรมด้วยจะใช้สิทธิลดหย่อนรวมได้ไม่เกิน 3 คน


 

4. เพิ่มสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน/ค่าจ้างทั่วไปเป็น ฿100,000

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน (เงินได้ประเภทที่ 1) และค่าจ้างทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 2) เพิ่มขึ้นจาก 40% แต่ไม่เกิน ฿60,000 เป็น 50% แต่ไม่เกิน ฿100,000


 

5. เพิ่มสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลิขสิทธิ์และค่า Royalty เป็น ฿100,000

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสำหรับค่าลิขสิทธิ์ รวมถึงค่า Royalty และค่า Goodwill เพิ่มขึ้นจาก 40% แต่ไม่เกิน ฿60,000 เป็น 50% แต่ไม่เกิน ฿100,000 หรือจะเลือก หักค่าใช้จ่ายตามจริง ก็สามารถทำได้แล้ว


 

6. เปลี่ยนเกณฑ์เงินได้ที่ต้องยื่นภาษีให้สูงขึ้น

เกณฑ์เงินได้ที่ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีสูงขึ้นจากต้องมีเงินได้ตลอดทั้งปีเกิน ฿30,000 (เฉลี่ยเดือนละ ฿2,500) เป็นต้องมีเงินได้ตลอดทั้งปี เกิน ฿60,000 (เฉลี่ยเดือนละ ฿5,000) 

แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเงินได้จากเงินเดือน (เงินได้ประเภทที่ 1) เพียงทางเดียว เกณฑ์เงินได้ที่ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีสูงขึ้นจากต้องมีเงินได้ตลอดทั้งปีเกิน ฿50,000 (เฉลี่ยเดือนละ ฿4,166.67) เป็นต้องมีเงินได้ตลอดทั้งปี เกิน ฿120,000 (เฉลี่ยเดือนละ ฿10,000) 


 

7. ปรับเกณฑ์เงินได้สุทธิสำหรับอัตราภาษีขั้นบันไดสุดท้าย

ผู้เสียภาษีที่มีอัตราภาษีสูงถึงขนาดต้องเสียภาษีในอัตรา 35% จากเดิมจะใช้กับเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน ฿4,000,000 เป็นเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน ฿5,000,000 


 

ด้านเพิ่มภาระภาษี

 

1. ลดสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารับเหมาเหลือ 60%

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสำหรับการรับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ (เงินได้ประเภทที่ 7) ลดลงจาก 70% เหลือเป็น 60% 


 

2. ลดสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้อื่นๆ สูงสุดเหลือ 60%

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสำหรับเงินได้อื่นๆ (เงินได้ประเภทที่ 8) ที่สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ลดลงทุกรายการจากสูงสุด 85% เหลือเป็น 60% 


 

สรุป

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีปี 2560 ครั้งนี้ ในภาพรวมช่วยให้ผู้มีรายได้จากงานประจำประหยัดภาษีเพิ่มขึ้นทันทีทั้งการได้สิทธิค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กล่าวคือคนที่มีเงินเดือนเฉลี่ยไม่เกิน ฿26,000 ก็ไม่น่าจะมีหน้าที่ต้องเสียภาษี รวมถึงคนที่มีเงินเดือนเฉลี่ยไม่เกิน ฿10,000 ก็จะไม่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเลย

แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสวนทางกับเจ้าของธุรกิจซึ่งทำกิจการรับเหมาหรือทำกิจการค้าขายเพราะจะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นทันทีเนื่องจากเสียสิทธิค่าใช้จ่ายแบบเหมาไปพอสมควร ทั้งนี้คาดว่านโยบายภาษีลักษณะนี้เป็นการผลักดันให้เจ้าของธุรกิจเลือกทำกิจการในรูปแบบบริษัทมากขึ้นนั่นเอง